C.S.K.

MIYAMOTO MUSASHI

FERRARA

 

 

 
VESCOVI CHUDAN KAMAE