C.S.K.

MIYAMOTO MUSASHI

FERRARA

 

 

 
FUKUHARA SENSEI 8° DAN IAIDO E KUSAMA SENSEI 8° DAN IAIDO A FERRARA